Vol539嫩模林星阑户外牛仔裤街拍香车内半脱秀完美身材诱惑写真51P林星阑画语界

Vol539嫩模林星阑户外牛仔裤街拍香车内半脱秀完美身材诱惑写真51P林星阑画语界

或此手太阴、少阴药也。 甘可以补虚,故用人参、白术、甘草;温可以养脏,故用肉桂、豆蔻、木香;酸可以收敛,故用芍药;涩可以固脱,故用粟壳、诃子。

陈来章曰∶治秘之道有三∶一曰肺燥不能化气,故用二苓、泽泻之甘淡,以泄肺而降气;一曰脾湿不能升精,故用白术之苦温,以燥脾而升精;一曰膀胱无阳不能化气,故用肉桂之辛热,以温膀胱而化阴;使水道通利,则上可以止渴,中可以去湿,下可以泄邪热也。因思此病始于湿热在经,郁遏既久,又感外寒,湿热被郁而作痛,只作寒论,恐有未尽。

崔氏此手足阳明药也。本方除人参,加方。

冻死有气者,以灰炒热盛囊中,熨其心头,冷即易之。惟其阴浊,故足以制阳光。

乃木香、半夏、枳壳、桔梗、陈皮,所以和利表里之气,气和则神和,神和则无病矣。朱丹溪曰∶初下痢腹痛,不可用参术;然气虚、胃虚者,可用。

小便不利而大便燥者为热,今小便不利而大便反快,则湿可知矣。承,顺也;十剂曰∶通可去滞,泄可去闭。

Leave a Reply